Skulpturewee: "De Mënsch, l'Être humain, Yvette Gastauer - Claire. Along PC 12 in Steinfort, Luxembourg.